Polatlı Tavuk Çiftliği

Polatlı Tavuk Çiftliği •Kum, karbon, yumuşatma tankı •Dozaj pompası •5ton/sa arıtma kapasitesi •Polatlı Tavuk Çiftliği